Občianske združenie ZM Štúrovček

Názov: Zlatomoravecký Štúrovček " ZM Štúrovček"

Sídlo občianského združenia: Štúrova 15, 953 01 Zlaté Moravce

Kontakt: ozsturovcek@gmail.com

Občianské združenie Zlatomoravecký Štúrovček (ďalej len ZM Štúrovček") sa zakladá podľa zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Členský poplatok je vo výške 40 eur jedno dieťa / 20 eur druhé dieťa. (1x ročne) (Č. účtu je IBAN SK63 7500 0000 0040 3187 0648 )

Zoznam členov:

Predseda: Lívia Röhman

Tajomník: Andrea Švrčič

Hospodár: Lucia Potocká

Revízna komisia: Mgr. Andrea Švrčič, Ing Andrea Košiková, Iveta Bošanská

 

Stanovy OZ  Vyhlásenie 2%