Poplatky

Úhrada poplatkov za dochádzku do materskej školy

Výšku príspevku určil zriaďovateľ materskej školy Mesto Zlaté Moravce Všeobecným záväzným nariadením. Výška poplatku za MŠ je 12 €. Oslobodené od platby sú deti predškolského veku.

Č. účtu je IBAN: SK22 0200 0000 0035 3107 7553

VS: variabilný symbol každého dieťatka

Školné 12 eur prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci

V prípade, že ste školné uhradili, prosíme odovzdať doklad o platbe a podpísať čestné prehlásenie o zaplatení za príslušný kalendárny mesiac

 

 

 

Poplatok za stravovanie

Č. účtu je IBAN:  SK09 0200 0000 0016 3033 4851

Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa, najneskôr do 8.00 hod ráno na tel. čísle 037/6923973. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, neprítomnosti v MŠ a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  V prípade, že zákonný zástupca svoje dieťa - predškoláka neodhlási zo stravovania a dieťa nie je v MŠ nemá nárok na dotáciu. V takomto prípade platí plnú výšku stravného bez dotácie.

Dieťa je potrebné odhlásiť zo stravy do 8:00 hod na tel. č. 037/6923973

Za stravu sa platí vždy do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Šek  za stravu sa dáva na nasledujúci mesiac, neodstravované dni budú odpočítané v ďalšom mesiaci

 

Stravná jednotka :

Desiata.................0,36e

 Obed......................0,85e

 Olovrant................0,24e

    Spolu.......................1,45e

 Rodičia v hmotnej núdzi :

Desiata.................0,00e

 Obed......................0,00e

 Olovrant................0,25e

    Spolu.......................0,25e

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/20 1 O o dotáciách sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed: dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy dieťa, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima za každý stravovací deň.

Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy uhradí jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 15 € pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august.

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE "ZM ŠTÚROVČEK"

Členský poplatok je vo výške 42 eur. (1x ročne)

Č. účtu je  IBAN SK91 7500 0000 0040 2630 6030