Poplatky

Úhrada poplatkov za dochádzku do materskej školy

Výšku príspevku určil zriaďovateľ materskej školy Mesto Zlaté Moravce Všeobecným záväzným nariadením. Výška poplatku za MŠ je 20 €. Oslobodené od platby sú deti predškolského veku.

Č. účtu je IBAN: SK22 0200 0000 0035 3107 7553

VS: variabilný symbol každého dieťatka

Školné 20 eur prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci

V prípade, že ste školné uhradili, podpísať čestné prehlásenie o zaplatení za príslušný kalendárny mesiac

 

 

 

Poplatok za stravovanie

Č. účtu je IBAN:  SK09 0200 0000 0016 3033 4851

Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa, najneskôr do 8.00 hod ráno na tel. čísle 0917 899 235. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, neprítomnosti v MŠ a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Dieťa je potrebné odhlásiť zo stravy do 8:00 hod na tel. č. 0917 899 235

Za stravu sa platí vždy do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Šek  za stravu sa dáva na nasledujúci mesiac, neodstravované dni budú odpočítané v ďalšom mesiaci

 

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE "ZM ŠTÚROVČEK"

Členský poplatok je vo výške 40 eur jedno dieťa / 20 eur druhé dieťa. (1x ročne)

Č. účtu je  IBAN SK63 7500 0000 0040 3187 0648