Poplatky

Úhrada poplatkov za dochádzku do materskej školy

Výšku príspevku určil zriaďovateľ materskej školy Mesto Zlaté Moravce Všeobecným záväzným nariadením. Výška poplatku za MŠ je 12 €. Oslobodené od platby sú deti predškolského veku.

Č. účtu je IBAN: SK22 0200 0000 0035 3107 7553

VS: 33

Školné 12 eur prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci

V prípade, že ste školné uhradili, prosíme odovzdať doklad o platbe a podpísať čestné prehlásenie o zaplatení za príslušný kalendárny mesiac

 

 

 

Poplatok za stravovanie

Č. účtu je IBAN:  SK09 0200 0000 0016 3033 4851

Dieťa je potrebné odhlásiť zo stravy do 8:00 hod na tel. č. 037/6923973

Za stravu sa platí vždy do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Šek  za stravu sa dáva na nasledujúci mesiac, neodstravované dni budú odpočítané v ďalšom mesiaci

 

Stravná jednotka :

Desiata.................0,28e

 Obed......................0,68e

 Olovrant................0,23e

    Spolu.......................1,19e

 Rodičia v hmotnej núdzi :

Desiata.................0,00e

 Obed......................0,00e

 Olovrant................0,19e

    Spolu.......................0,19e

 

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE "ZM ŠTÚROVČEK"

Členský poplatok je vo výške 30 eur. (1x ročne)

Č. účtu je  IBAN SK91 7500 0000 0040 2630 6030