Tlačivá

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Žiadosť o prijatie dieťata na predprimárne vzdelávanie

Prihláška na predprimárne vzdelávanie

Súhlas zákonného zástupcu

Súhlas zákonného zástupcu

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce