Zmena v prevádzke materských škôl júl a august 2023 a tel.kontakt

Zmena v prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce počas mesiacov júl a august 2023

Vzhľadom na rekonštrukciu Materskej školy Žitavské nábrežie 1 v Zlatých Moravciach, ktorá sa bude realizovať v mesiacoch júl – august 2023 a z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti detí a personálu počas rekonštrukcie, Materská škola Žitavské nábrežie bude mimo prevádzky. Prevádzka MŠ Žitavské nábrežie 1, ktorá mala byť od 24.7. – 11.8.2023 bude presunutá :

od 24.7. – do 28.7.2023  do MŠ Kalinčiakova

od 31.7. – do  11.8.2023  do MŠ Štúrova

Z vyššie uvedeného prevádzka materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce počas mesiacov júl a august 2023 bude zabezpečená nasledovne v týchto materských školách:

MŠ Kalinčiakova 12             03.07.2023 – 28.07.2023 vrátane

MŠ Štúrova 15                      31.07.2023 – 25.08.2023 vrátane

MŠ Slnečná 2 – len v prípade, ak nebude postačujúca kapacita MŠ Štúrova na počet prihlásených detí                    31.07.2023 – 25.08.2023 vrátane

Prevádzka materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce  počas mesiacov júl a august 2023 je realizovaná v súlade s §150a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou 541/2021 Z.z. MŠVVaŠ SR o materskej škole.

V prípade nejakých nejasností Vám bližšie informácie poskytnú p.riaditeľky jednotlivých materských škôl osobne, alebo telefonicky, prípadne oddelenie školstva a sociálnych vecí na MsÚ v Zlatých Moravciach:

MŠ Žitavské nábrežie: 0917 900 423

MŠ Kalinčiakova: 0915 823 734

MŠ Štúrova: 0917 899 235

MŠ Slnečná: 0917 899 108

OŠaSV MsÚ Zlaté Moravce: 037/6923919,  0918 890 311

Zverejnené Oznamy | 26.06.2023