Informácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s informáciou, ktorá prišla 27.07.2021 z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

 

dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR Ústredie PSvaR po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c)<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-52zzj.odsek-2.pismeno-c> zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a)<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-52zzj.odsek-2.pismeno-c> zákona o dani z príjmov).

Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

 Ďakujeme za spoluprácu.

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE:

https://www.sturovams.sk/storage/app/media/OSTATNE%20DOKUMENTY%20-%20INE/%C4%8Destn%C3%A9-vyhl%C3%A1senie-do-6-rokov-nad-15-rokov-1.docx

Zverejnené Oznamy | 04.08.2021