Prevádzka a vnútorný poriadok v materskej škole

Prevádzka a vnútorný poriadok v materskej škole

Zelená fáza:
1. Materská škola začína prevádzku 2.9.2020.
2. Prevádzka materskej školy: od 6.45. – do 16.30 hod. 
3.  Dochádzka do materskej školy (ďalej len MŠ) je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Príchod do MŠ :
1. Príchod detí do materskej školy bude prebiehať v čase od 6.45 hod. do 8.00 hod., za
    prísnych hygienických opatrení. 
2. O 8.00 hod. sa budova materskej školy uzamkýna. Po tejto dobe nebude umožnený vstup do 
    budovy a dieťa nebude do materskej školy prijaté.
 
 Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 pri príchode do MŠ:

Zákonný zástupca (osoby sprevádzajúce dieťa) stoja pred vchodom do materskej školy v zástupe v dostatočných rozostupoch – 2m.

Do budovy vstupujú po jednom a rešpektujú pokyny poverenej osoby. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

Pri vstupe do budovy bude poverenou osobou zmeraná telesná teplota dieťaťa (minimálne počas prvých dvoch týždňov prevádzky materskej školy) bezdotykovým teplomerom. (Meranie telesnej teploty detí sa uskutoční podľa pokynov a požiadaviek RÚVZ a pokynov riaditeľky materskej školy.)

Následne sa uskutoční zbežný (slovný) ranný filter. V sprievode zákonného zástupcu sa dieťa presunie do príslušnej šatne. 


Pri vstupe do budovy MŠ si zákonný zástupca dieťaťa (osoba sprevádzajúca dieťa) dezinfikuje ruky.

Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.


Dieťa si odloží veci, prezuje sa a umyje si ruky mydlom – min.20 sekúnd (rodič do umyvárne nevstupuje.)

Preberanie dieťaťa:
      1.Učiteľka príslušnej skupiny uskutoční podrobný ranný filter.
 Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa, len rozhovorom so zákonným      zástupcom dieťaťa, ktorý vedie k získanu informácií o zdravotnom stave dieťaťa a pozorovaním správania, nálady, vonkajších prejavov na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože, zakašľaním dieťaťa.
Cieľom ranného filtra je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v zariadení.
     2. Zákonný zástupca (osoba sprevádzajúca dieťa) odchádza až po skončení ranného filtra. 
Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ sa v priestoroch MŠ 
 obmedzuje len na nevyhnutný čas. 

Dieťa sprevádza vždy iba jedna osoba.  Maloleté osoby /súrodenci starší ako 3 roky/ do budovy MŠ nevstupujú. /V prípade, že má matka pri sebe dieťa do 3 rokov, je povinná zabezpečiť, aby sa dieťa nedotýkalo predmetov v šatni./ 

V šatni sa môžu spolu zdržiavať najviac 2 osoby, ktoré deti sprevádzajú.

 Sprevádzajúca osoba zabezpečí, aby malo dieťa náhradné rúško, ktoré mu dá do skrinky
       v šatni.
V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) učiteľka dieťa nepreberie.

Deťom je zakázané nosiť do MŠ hračky, alebo iné predmety z domácnosti.
/ Sladkosti , fľaše s nápojmi, potraviny a iné./

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 pri odchode   z MŠ:
Odchod z MŠ: 
Preberanie detí z MŠ je od 15.00 – do 16.25 hod.

Prebrať dieťa z materskej školy (až do odvolania) môže len jeden zákonný zástupca (iná   splnomocnená osoba). V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

Preberajúca osoba dodržiava pravidlá vstupu a zdržiavania sa v priestoroch MŠ – riadi sa pokynmi poverenej osoby.

V šatni sa môžu v jednej chvíli zdržiavať najviac dve preberajúce osoby. Ak sa v šatni nachádza maximálny povolený počet osôb, čaká preberajúca osoba vo vstupnej chodbe.


Osoby preberajúce deti z MŠ sú v prípade potreby povinné strpieť čakanie  vonku, pred budovou materskej školy, v dostatočnej vzdialenosti medzi sebou tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

Celkový čas zdržiavania sa osôb prichádzajúcich pre deti do materskej školy v priestoroch materskej školy sa obmedzuje len na nevyhnutný čas. To platí aj pri pobyte na školskom dvore.


Zákonný zástupca
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení
pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom /vstupnom priestore materskej školy, pri preberaní dieťaťa z materskej školy, ako i pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa na školskom dvore (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, prípadne má nariadenú karanténu, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku alebo príslušnú učiteľku  materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

V prípade, že sa počas pobytu v materskej škole prejavia u dieťaťa príznaky ochorenia, bude dieťa izolované a zákonný zástupca je povinný bezodkladne vyzdvihnúť svoje dieťa z MŠ.
 

Zverejnené Oznamy | 30.08.2020